Odborné informace

Epidemiologie zhoubného novotvaru prsu (C50) u mužů PDF

Základní epidemiologie

Počty nových případů rakoviny prsní žlázy u mužů narůstají. Dokladují to data Národního onkologického registru (NOR), která jsou vedena kontinuálně od roku 1977.

Od počátku registru do roku 2012 bylo do registru zaneseno 1319 případů mužského karcinomu. Za tuto dobu 593 mužů zemřelo. V 80. a 90. letech se ročně objevovalo od 20 do 30 případů. Po roce 2000 došlo postupně k nárůstu případů až na 70 případů v roce 2012. Příznivý je však trend úmrtnosti, který je prakticky stejný od 80. let do současné doby. Vývoj křivky incidence (výskytu) a mortality (úmrtnosti) pro karcinom mužů je velmi podobný jako u karcinomu prsu žen.

Věková struktura nemocných mužů

Onemocnět mohou i mladí muži

V lékařských učebnicích se traduje přesvědčení, že rakovinou prsu (C 50) může onemocnět pouze muž ve věku okolo 50 let a vyšším. Data NOR v letech 2003–2012 však ukazují, že ačkoliv výskyt C 50 u mužů je nejvyšší mezi 55. a 80. rokem věku, stále více se objevují případy mužů v mladším věku, dokonce i věku mezi 20 a 30 lety. Zde se případy nemoci vyskytují sporadicky, jde však o naléhavé kazuistiky, protože u mladých mužů jsou často typické klinické případy bagatelizovány a diagnóza je stanovena s prodlením. Stejně jako u žen platí, že zejména v mladém věku je časnost zahájení léčby pro úspěšnou léčbu nezbytná.

Rozložení stadií karcinomu prsu u mužů

Narůstají počty časných stadií

Karcinom prsu u mužů je nezbytné vnímat jako minoritní onemocnění. Asi právě proto je nejčastěji diagnostikován ve 2. stadiu. Potěšitelné však je, že počty prvních příznivějších stadií narůstají. V letech 2003–2012 bylo diagnostikováno 180 mužů ve druhém stadiu, v prvním stadiu bylo zachyceno 115 případů. Před rokem 2000 byla rakovina mužské žlázy nalezena v prvním stadiu jen sporadicky. Přežití mužů, kterým bylo diagnostikováno první stadium nemoci je výrazně vyšší než u druhého a třetího stadia. Desetiletého přežití, které je považováno za vyléčení z nemoci, se dožívá 70% mužů zachycených v prvním stadiu. V tomto se chování C 50 u mužů nápadně podobá průběhům stejné nemoci u žen. Za připomenutí stojí, že karcinom prsu je pro ženy v postmenopauzálním věku suverénně nejčastějším onkologickým onemocněním, pro ženy ve fertilním věku je jednou z nejčastějších malignit. Nepříznivým faktem mužského zhoubného nádoru prsu zůstává, že přibližně třetina mužů přichází ve třetím a čtvrtém stadiu, kde se žádaného desetiletého přežití dočká pouze 20% nemocných.

Srovnání křivek přežití na karcinom prsu u mužů a žen

Přežití u mužů se zlepšuje podobně jako u žen

Je tedy možno radostně konstatovat, že i přes narůstající počty nových případů rakoviny prsu u mužů došlo ke zlepšení přežití. Vzhledem k tomu, že zlepšování přežití jde ruku v ruce s narůstajícími prvními stadii, lze tento příznivý trend přičítat i osvětovým kampaním a kontinuální edukaci o problematice karcinomu prsu jak lékařské, tak i laické veřejnosti. Nemocní muži samozřejmě profitují ze stále se zlepšující léčby karcinomu prsu žen, neboť léčba se v případech obou pohlaví prakticky neodlišuje.

Praktické rady

Jak diagnostikovat zhoubný nádor prsu u mužů včas?

Pro mužský karcinom prsu nebyl a velmi pravděpodobně nikdy nebude koncipován celoplošný screening. Vzhledem k malému počtu případů by byl spíše obtěžující, málo efektivní a rozhodně nefinancovatelný. Oproti 7000 tisícům nových případů invazivních a neinvazivních nádorů prsní žlázy žen se v posledních letech mužský nádor vyskytuje asi v 0,1 %, tedy okolo 70 případů. Jde vždy o nádor invazivní, neinvazivní formy se nedají klinickým vyšetřením palpací odhalit. Zatím se uvažuje a do praxe se pozvolna dostávají individuální režimy preventivního sledování mužů, kteří jsou prokázanými nosiči mutace genu BRCA 1 nebo 2.

Jak tedy odhalit zhoubný nádor prsu u muže včas?

Velkou výhodou mužské problematiky je, že nádor vzniká v okrsku drobné mužské žlázy. Proto je hmatný již v malé velikosti. Fyziologická velikost žlázového tělesa, které se zakládá, stejně jako u žen, v pubertě,  je většinou několik milimetrů v každém ze tří rozměrů žlázy (výška, šířka, hloubka), ovšem pokud není nijak hormonálně změněná. V období puberty a ve středním mužském věku se však fyziologicky objevují stavy tzv. gynekomastie, zvětšení prsní žlázy, které mají souvislost s měnícími se hladinami steroidních hormonů: jde o typicky mužský hormon testosteron, ale také o další hormony, které jsou typické pro ženské pohlaví, u mužských jedinců se však ve fyziologicky omezené míře vyskytují.

Gynekomastie postihuje obvykle oba prsy, z praxe však známe i případy jednostranné gynekomastie. Klinicky jde o zduření žlázy, které může být bolestivé, většinou jde o měkkou rezistenci. Pohmatová měkkost nebo tvrdost zduřelé žlázy záleží na stupni gynekomastie, která se stanovuje z ultrazvukového obrazu, eventuálně z histologického obrazu – pokud dojde k biopsii. Měkké zduření muže obtěžuje, není však diagnosticky složité. Tvrdá zduření mohou být klinicky i v zobrazovacích metodách podezřelá z přítomnosti zhoubných změn, dalším diagnostickým krokem proto musí být jehlová vějířovitá biopsie – obvykle za kontroly ultrazvuku.

Typickým klinickým obrazem zhoubného nádoru prsu mužů je tvrdá bulka (rezistence) pod dvorcem, která se ve většině případů fixuje ke kůži mamilárního komplexu (dvorce). Fixace ke kůži znamená, že se kůží nedá nad ložiskem volně pohybovat, klinický dojem je jako by bylo ložisko s kůží srostlé. Takový příznak se někdy může objevit i u žen,  u mužů vždy. Bulka oproti hormonálnímu zduření při gynekomastii obvykle nebolí. Bolestivost způsobuje až stav, kdy nádor prorůstá do povrchu hrudní stěny, což se obvykle neváže k prvnímu ani druhému stadiu. Do hrudní stěny nádor většinou prorůstá ve vyšších, hůře a léčitelných stadiích.

Co má udělat muž, který si není jistý pohmatovým nálezem v prsu?

Akreditovaná screeningová centra, která fungují po celé republice, se věnují vyšetřením ženské, ale i mužské žlázy. Jejich platné komunikační údaje jsou na adrese www.mamo.cz. Procedurálně totiž není mezi vyšetřením žen a mužů rozdíl. U mužů se častěji začíná ultrazvukovým zobrazením, to zejména u mladších mužů, kde se předpokládá diagnóza gynekomastie. Při podezření na patologickou lézi je mamografie doplněná ihned. U starších mužů a velmi podezřelého pohmatového nálezu se nejprve provede mamografie a následně, stejně jako u žen, se indikuje jehlová biopsie.

Proč někteří muži přicházejí pozdě?

V mužské psychologii je zhoubný nádor prsní žlázy vnímán jako selhání mužství. Mnozí muži proto nález tají, čekají a doufají, že zmizí. Pro mnohé muže je také těžko překonatelné, že se jdou vyšetřit do zdravotního zařízení, které je především určeno ženám. Přes tyto nepříjemnosti postupně muži přicházejí se svými obtížemi včas a z tohoto svého rozhodnutí profitují.

Jak se karcinom prsu u mužů léčí?

V léčbě karcinomu žen a mužů není rozdíl. Léčba mužů není komplikována hodnocením hormonálního statusu jako u žen, i když vyšetřování hormonálního pozadí se stále častěji objevuje i ve vyšetřování mužů  před léčbou (předléčebném stagingu). Pro léčbu mužů platí stejně, jako pro léčbu žen, že je s maximální možnou mírou personalizována, lidově řečeno „šitá na míru“. Muži v léčbě podstupují stejné chirurgické výkony, včetně výkonů ve spádovém podpaždí (sentinelová uzlina, exenterace axily) jako ženy, jsou léčeni stejnou škálou chemoterapeutik, radioterapie je stejně pečlivě plánována, v určitých případech je využita i hormonální léčba.

Shrnutí problematiky karcinomu prsu mužů

  • Nejde o časté onemocnění, proto není možné připravit preventivní program
  • Pravidelná prevence by měla probíhat u mužů s prokázanou mutací BRCA 1, 2 genu
  • Každá zatvrdlina pod dvorcem prsu muže, zejména fixující se ke kůži, by měla být vyšetřená zobrazovacími metodami
  • Léčba karcinomu prsu mužů je efektivní, pokud se léčí v časném stadiu
  • Statistický trend potvrzuje nárůst případů mužského karcinomu prsu
  • Statistiky také potvrzují, že mortalita na C 50 mužů nenarůstá, důvodem je zvyšující se záchyt prvních stadií nemoci

Text převzat z webu Bellis Young & Cancer.

článek od paní doktorky Bielčíkové pdf